Organizing Committee

Organizing Committee

Mingpu Qin (SJTU)

Haijun Liao (IOP, CAS)

Xiao Yan Xu (SJTU)

Tao Xiang (IOP, CAS)

 

Advisory Committee

Tomotoshi Nishino (Kobe U)

Ying-Jer Kao (NTU)

Tao Xiang (IOP, CAS)

 


附件: